Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace o HELIOS TBLUS d.o.o. a jejích přidružených společnostech, činnosti zmíněných společností a jejich produktech. Upozornění se vztahuje na všechny návštěvníky těchto webových stránek; pozorně si ho, prosím, pročtěte. Použitím webových stránek http://www.color.si/ uživatel potvrzuje, že akceptuje podmínky uvedené v tomto dokumentu a souhlasí s nimi.

Všeobecné obchodní podmínky

HELIOS TBLUS d.o.o. – Všeobecné obchodní podmínky

Údaje o společnosti

Název společnosti: HELIOS TBLUS d.o.o.
Registrační číslo: 5043212000
DIČ: SI 45984794
Číslo záznamu: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani
Sídlo: Količevo
Obchodní adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
Telefon: + 386 1 722 40 00
E-mail: [email protected]

Právní upozornění

Všechna práva vyhrazena. Upozornění se týká domovské stránky a všech podstránek webových stránek http://www.color.si/. Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) na webových stránkách http://www.color.si/ jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími a/nebo právy průmyslového vlastnictví společnosti HELIOS TBLUS d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností. Uživatelé mohou používat webové stránky http://www.color.si/ výhradně k osobním, a ne obchodním účelům. Použití webových stránek http://www.color.si/ jakýmkoli jiným způsobem, zejména pro komerční účely, je zakázáno.

Omezené použití informací a materiálů

Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) zveřejněné na webových stránkách http://www.color.si/ lze použít pouze pro nekomerční účely, a při dodržení všech uvedených varování vztahujících se k autorským právům a právům s nimi souvisejícím a/nebo právům průmyslového vlastnictví. Zmíněné informace a materiály nelze kopírovat, reprodukovat či jinak šířit pro komerční účely bez výslovného písemného povolení od společnosti HELIOS TBLUS d.o.o a/nebo jejích přidružených společností.

Každá reprodukce obsahu webových stránek nebo jejich částí musí být označena logem HELIOS TBLUS d.o.o v souladu s pravidly firemní identity – všechna práva vyhrazena. Webové stránky http://www.color.si/ také obsahují informace o třetích stranách a spojení na webové stránky třetích stran, a v takovém případě není společnost HELIOS TBLUS d.o.o odpovědná za jejich obsah a nemůže v tomto ohledu poskytovat žádné záruky. V případě návštěvy a používání zmíněných webových stránek prostřednictvím odkazů je odpovědnost společnosti HELIOS TBLUS d.o.o zcela vyloučena.

HELIOS TBLUS d.o.o může toto právní upozornění kdykoli změnit, přičemž pro uživatele by mělo být zavazující v aktuálně platné formě; proto uživatelům doporučujeme se s jeho obsahem důkladně seznámit při každé návštěvě webových stránek http://www.color.si/. Používání webových stránek http://www.color.si/ v rozporu se zde uvedenými pravidly je zakázáno. Uživatel, který použije webové stránky http://www.color.si/ v rozporu se zde uvedenými pravidly, je za své činy plně odpovědný.

Omezená odpovědnost

Veškeré informace a materiály na webových stránkách http://www.color.si/ jsou pouze informativní povahy. HELIOS TBLUS d.o.o se zavazuje poskytovat na webových stránkách http://www.color.si/ přesné, aktualizované a úplné údaje, jejich přesnost a úplnost však nemůže zaručit a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.  

Uživatelé používají webové stránky http://www.color.si/ a na nich zveřejněný obsah na svou vlastní odpovědnost. HELIOS TBLUS d.o.o ani žádná jiná právnická či fyzická osoba, která přispívá k tvorbě a vzhledu webových stránek nebo spolupracuje na jejich aktualizaci, není odpovědná za případné škody, ke kterým může dojít během přístupu, používání nebo neschopnosti používat informace na těchto webových stránkách, ani za jakékoli chyby či nedostatečné informace v jejich obsahu.  

HELIOS TBLUS d.o.o není odpovědná za škody (včetně škod způsobených viry), které může uživatel utrpět na svém softwaru, mobilním telefonu či jiném zařízení a/nebo aplikaci používaných k přístupu na zmíněné webové stránky v důsledku návštěvy webových stránek http://www.color.si/ nebo jejich používání. HELIOS TBLUS d.o.o navíc není odpovědná za jakýkoli jiný typ škody, k níž může dojít v důsledku používání nebo neschopnosti používat webové stránky http://www.color.si/. HELIOS TBLUS d.o.o  si kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez ohledu na důvod vyhrazuje právo na změnu webových stránek http://www.color.si/ bez předchozího upozornění, a nenese odpovědnost za žádné následky těchto změn.