Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o HELIOS TBLUS d.o.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím https://www.color.si/ užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.

Všeobecné podmienky

HELIOS TBLUS d.o.o. – všeobecné podmienky

Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: HELIOS TBLUS d.o.o.
Evidenčné číslo: 5043212000
IČO: SI 45984794
Číslo prihlásenia: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani
Sídlo: Količevo
Obchodná adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
Telefónne číslo: + 386 1 722 40 00
E-mail: [email protected]

 

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z https://www.color.si/. Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach https://www.color.si/ sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní HELIOS TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky https://www.color.si/ výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok https://www.color.si/ na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.


Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach https://www.color.si/ sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od HELIOS TBLUS d.o.o. a/alebo jej pridružených spoločností. 

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom HELIOS TBLUS d.o.o. v súlade s pravidlami podnikovej identity – všetky práva vyhradené. Webové stránky https://www.color.si/ taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom  HELIOS TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť HELIOS TBLUS d.o.o. úplne vylúčená.

HELIOS TBLUS d.o.o. môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky https://www.color.si/. Používanie webovej stránky https://www.color.si/ v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku https://www.color.si/ v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.


Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiály na https://www.color.si/ slúžia len na informačné účely. HELIOS TBLUS d.o.o. sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach https://www.color.si/ presné, aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky https://www.color.si/ a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť.  HELIOS TBLUS d.o.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

HELIOS TBLUS d.o.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softwéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok https://www.color.si/ alebo jej používaním. Taktiež HELIOS TBLUS d.o.o.  nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky https://www.color.si/. HELIOS TBLUS d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok https://www.color.si/ kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.